23 czerwca 2019 r. odbędzie się finał drugiej edycji Festiwalu Młodej Piosenki. Szczegóły na stronie: https://mlodapiosenka.pl/

 

 

 

 

Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego serdecznie zapraszają do udziału w I Konkursie Historycznym "Bitwa Warszawska 1920".

 

Konkurs ma na celu uczczenie 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale także, jak piszą organizatorzy, m.in. „uczniów historią naszego Narodu, oraz budzenie w nich poczucia dumy z bycia Polakiem, Pogłębienie wiedzy historycznej, rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie wyobraźni, kreatywności”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych na temat związany z Bitwą Warszawską, a dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowano kategorię „poezja”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.  


Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.

 

A oto regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

„ECHA HISTORII”

 

 

§ 1

 

1.    Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie pod tytułem „Echa Historii”, zwanego dalej „Konkursem”.

 

2.    Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Ossów, ul. Matarewicza 148, 05-230 Kobyłka.

 

3.    Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy badawczej w jednej z dwóch kategorii:

 

1)    na temat wydarzeń i postaci związanych z Bojem pod Ossowem w 1920 r. lub Bitwą Warszawską 1920 roku;

 

2)    na temat ważnych wydarzeń i postaci związanych z Gminą Wołomin i Miastem Kobyłka w XX wieku.

 

4.    Celem Konkursu jest:

 

1)    pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii ich regionu – małej ojczyzny;

 

2)    propagowanie wartości patriotycznych;

 

3)    pogłębianie więzi rodzinnych, międzypokoleniowych i sąsiedzkich;

 

4)    kształcenie umiejętności pracy ze źródłem tekstowym i ikonograficznym

 

5)    pozyskanie z zasobów prywatnych materiałów źródłowych lub ich kopii dotyczących historii regionu.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 10 kwietnia 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

§ 3

 

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Wołomin i Miasta Kobyłka.

 

2.    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą jej rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

3.    Zgłoszeń do udziału w Konkursie należy dokonywać w terminie do dnia 10 maja 2015 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

4.    Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1.    Dla zgłoszonych uczestników Konkursu zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące:

 

1)    podstaw metodologii pracy historyka;

 

2)    podstaw metodologii prowadzenia wywiadu.

 

2.    Terminy przeprowadzenia warsztatów zostaną podane uczestnikom Konkursu na co najmniej tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

 

 

§ 5

 

1.    Uczestnicy Konkursu przygotują i złożą Organizatorowi prace konkursowe.

 

2.    Praca powinna zawierać:

 

1)    tekst własny uczestnika lub uczestników konkursu;

 

2)    teksty relacji świadków historii na temat omawiany w pracy;

 

3)    kopie wykorzystanych źródeł ikonograficznych (np. fotografii, dokumentów) opisane przez uczestników; opis taki powinien zawierać  nazwę (imię i nazwisko) właściciela danego źródła; imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli znany uczestnikom);

 

4)    bibliografię wykorzystanych opracowań historycznych.

 

3.    Praca konkursowa winna być przygotowana w formie wydruku w jednym egzemplarzu. Do wydruku należy załączyć wersję elektroniczną pracy w postaci plików tekstowych oraz skanów wykorzystanych źródeł historycznych (np. fotografii, dokumentów, listów) –  nagranych w powszechnie używanym formacie i umieszczonych na powszechnie używanym nośniku pamięci (np. płyta CD lub DVD, pendrivie).

 

4.    Praca może zawierać także elementy audio i wideo (np.  relację świadka historii). W takim przypadku materiały takie winny być nagrane w powszechnie używanym formacie i umieszczone na powszechnie używanym nośniku pamięci (np. płyta CD lub DVD, pendrivie). Nośnik pamięci winien być trwale opisany i dołączony do pracy, zaś w tekście pracy winny znaleźć się odpowiednie odwołania do tych nagrań, aby stały się one integralną częścią pracy.

 

5.    Materiały audio i wideo, o których mowa w ust. 4, winny być nagrane przez uczestników i nie mogą naruszać praw osób trzecich.

 

6.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestników, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o spełnieniu tych wymogów.

 

7.    Prace należy opatrzyć metryczką  zawierającą: imię i nazwisko uczestnika (uczestników), wiek, adres zamieszkania i telefon kontaktowy do opiekuna. Do pracy winna być ponadto dołączona zgoda rodzica lub opiekuna, o której mowa w § 3 ust. 2.

 

 

 

 

 

§ 6

 

1.    Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Echa Historii”, należy składać do dnia 15 czerwca 2015 r. włącznie:

 

1)    osobiście – w siedzibie Organizatora, albo

 

2)    za pośrednictwem poczty, na adres Organizatora – decyduje data wpływu do Organizatora.

 

2.    Prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane.

 

 

 

 

 

§ 7

 

1.    Oceny formalnej i merytorycznej prac dokonuje jury konkursowe, powołane przez Organizatora.

 

2.    Ocena prac przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonywana jest ocena formalna nadesłanych prac pod kątem zgodności z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie. Prace niespełniające kryteriów formalnych nie podlegają dalszej ocenie. W drugim etapie prace podlegają ocenie merytorycznej.

 

3.    Dokonując wyboru prac finałowych Jury kierować się będzie m.in. kryteriami wartości poznawczej i badawczej. Jakość materiału będzie drugorzędnym kryterium.

 

4.    Jury wybierze trzy najlepsze prace i nagrodzi ich autorów odpowiednio: I nagrodą, II nagrodą i III nagrodą. Nagrodę za I miejsce stanowić będzie aparat fotograficzny typu compact, zaś nagrodami za II i III miejsce będą wydawnictwa książkowe. Najlepsze prace zostaną także nagrodzone publikacją w prasie lokalnej lub lokalnym portalu internetowym. Wszyscy uczestnicy Konkursu, niezależnie od jego wyników, zostaną uhonorowani dyplomami.

 

5.    Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 22 czerwca 2015 r.

 

6.    Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i niepodważalne. Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich postanowień.

 

7.    Wybrane przez Jury prace konkursowe zostaną, po wcześniejszej edycji, zaprezentowane w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie. O miejscu i dacie ich autorzy zostaną wcześniej poinformowani przez Organizatora.

 

8.    Nagrody rzeczowe będą rozdawane podczas oficjalnej prezentacji materiałów w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie. W razie nieobecności laureata nagrody będą do odbioru w biurze Organizatora.

 

 

 

 

 

§ 8

 

1.    Przystępując do Konkursu uczestnicy (ich rodzice lub opiekunowie):

 

1)    oświadczają, że:

 

a)    są wyłącznymi twórcami pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przysługują im wszystkie prawa autorskie do pracy konkursowej, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,

 

b)   praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskała zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

 

2)    udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji na korzystanie z pracy konkursowej we wszystkich formach eksploatacji audiowizualnej i pozaaudiowizualnej oraz na wszystkich znanych w dniu złożenia pracy konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

 

a)    utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

b)   zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

c)    wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

 

d)   publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video ondemand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

 

e)   publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video),

 

f)                 użyczania lub najmu,

 

g)    wykorzystywania w całości lub we fragmentach, także w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, a także w materiałach wydawniczych, informacyjnych i promocyjnych;

 

3)    upoważniają Organizatora do:

 

a)    decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności;

 

b)   wykonywania zależnego prawa autorskiego wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę.

 

2.    Korzystanie z pracy konkursowej w ramach licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy konkursowej po rozstrzygnięciu Konkursu.

 

3.    W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tej pracy zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienie lub odszkodowanie, a także pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego.

 

 

 

 

 

§ 9

 

1.    Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik (jego rodzic lub opiekun)wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182, z późn. zm.), w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz umieszczenia danych osobowych uczestników na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.

 

2.    Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich udostępnionych danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

§ 10

 

1.    Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.

 

2.    Regulamin Konkursu oraz inne informacje na temat Konkursu udostępnia się na stronie internetowej Organizatora: www.ossow1920.pl, w zakładce „konkursy”.  

 

 

 

 

 

§ 11

 

1.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie.

 

2.    Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika, wymaganych przez niniejszy Regulamin okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

 

3.    Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłoszą nieprawdziwe dane, zostaną zdyskwalifikowani.

 

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac konkursowych, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

 

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności od niego niezależnych.

 

 

 

 

 

§ 12

 

1.    Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszą uczestnicy.

 

2.    Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

 

 


 

 

§ 13

 

1.    Organizatorowi przysługuje prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji postanowień  Regulaminu.

 

2.    Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora (www.ossow1920.pl) w zakładce „konkursy”. W przypadku dokonania i ogłoszenia zmiany Regulaminu uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia takiej zmiany.

 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

 

4.    Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.

 

 

 

 

 

§ 14

 

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

2.    Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" ogłasza konkurs historyczny na pracę badawczą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę badawczą na temat historii swej małej ojczyzny w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ważnym wymaganiem jest przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem historii oraz posłużenie się źródłami historycznymi – zdjęciami, dokumentami, korespondencją itp.

 

Dla zespołów, które zgłoszą swój udział w konkursie, przeprowadzone zostaną warsztaty dziennikarskie i historyczne. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace, które zajmą miejsca od I do III, zostaną wydrukowane w lokalnej gazecie/portalu internetowym.

WAŻNE DATY:

10 maja 2015 – termin nadsyłania zgłoszeń,

 

15 czerwca 2015 – termin nadsyłania prac,

22 czerwca 2015 – termin ogłoszenia wyników.

Dalsze informacje o przebiegu konkursu i regulamin konkursu „Echa Historii” na stronie www.ossow1920.pl. Kontakt w sprawie konkursu: Michał Zarychta, tel. 600 854 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Kontakt

nr tel/fax

(0-22) 209-50-78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Przejdź do kontaktu

Login Form